ANVÄNDARVILLKOR FÖR hissiskane.se

 

Om användarvillkoren

Webbplatsen https://hissiskane.wwwcibesliftcom.wp2.triggerfish.cloud/ (“Webbplatsen”) tillhandahålls av Cibes Lift Group AB, organisationsnummer 556343-1484. I dessa användarvillkor benämns Cibes Lift Group AB samt dess dotterbolag gemensamt “Cibes”.

I dessa användarvillkor anges hur besökare av Webbplatsen får använda Webbplatsen. Genom att begära åtkomst till och använda Webbplatsen accepterar du dessa villkor. Om du inte accepterar dessa villkor bör du inte använda Webbplatsen. Ytterligare villkor gäller för beställningar eller köp som görs via Webbplatsen.

Inga garantier

Informationen som tillhandahålls på Webbplatsen tillhandahålls endast i informationssyfte och ger inte upphov till någon affärsmässig relation mellan dig och Cibes. Cibes lämnar inga garantier av något slag med avseende på Webbplatsen, informationen som tillhandahålls på Webbplatsen eller Webbplatsens funktionalitet eller tillgänglighet. Cibes ansvarar inte under några omständigheter för direkta eller indirekta skador (inbegripet men inte begränsat till utebliven vinst, störningar i eller förlust av programvara, data eller annan information, även om Cibes uttryckligen har informerats om risken för sådana skador) till följd av användning av Webbplatsen eller Webbplatsens funktionalitet eller tillgänglighet.

Informationen som publiceras på Webbplatsen kan innehålla referenser och korsreferenser till produkter och tjänster som inte utannonseras eller är tillgängliga i ditt land. Cibes åtar sig inget ansvar för att tillhandahålla alla produkter och tjänster som presenteras på Webbplatsen i alla länder.

Vidare kan information som publiceras på Webbplatsen angående produktspecifikationer, priser och liknande vara felaktig på grund av typografiska fel, lagerbrist, ändringar i Cibes sortiment av produkter och tjänster eller av någon annan anledning. Medan innehållet på Webbplatsen uppdateras regelbundet, förbehåller sig Cibes rätten att ändra priser, färger, material och specifikationer när som helst och utan föregående meddelande. Alla produkter och tjänster är föremål för och levereras enligt de avtalade köpevillkoren av sådana produkter och tjänster.

Produkters färgåtergivning kan vara vilseledande till följd av kvaliteten på skärmen eller skärminställningarna. Cibes tar inget ansvar för sådana avvikelser.

Cibes lämnar inga garantier med avseende på andra webbplatser eller applikationer som kan nås via Webbplatsen. Hänvisningar och länkar till sådana webbplatser eller applikationer innebär inte att Cibes stöder användningen av eller tar något ansvar för innehållet eller användningen av sådana webbplatser eller applikationer.

Immateriella rättigheter

Om inte annat anges, ägs de immateriella rättigheterna till Webbplatsen och dess innehåll av Cibes. Ingenting på Webbplatsen ska tolkas som en överföring av eller ett upplåtande av licens till några immateriella rättigheter.

Upphovsrätten till den programvara som används eller är tillgänglig för nedladdning på Webbplatsen ägs av Cibes eller dess leverantörer. Användningen av sådan programvara regleras av tillämpliga licensvillkor. All reproduktion eller vidaredistribution av programvaran i strid med det relevanta licensavtalet kan leda till åtal och rättsliga påföljder. Alla garantier avseende programvara är begränsade i enlighet med villkoren i det relevanta licensavtalet. Bortsett från vad som anges i det relevanta licensavtalet, frånsäger sig Cibes allt ansvar och alla garantier, inbegripet underförstådda garantier eller villkor beträffande säljbarheten, lämpligheten för ett visst syfte eller icke-intrång.

Uppgifter som tillhandahålls Cibes

All information, alla förslag, idéer och andra bidrag som lämnas till Cibes utanför ett befintligt och dokumenterat affärsförhållande betraktas som icke-konfidentiellt material obegränsat av upphovsrätt. Genom att tillhandahålla sådan information till Cibes eller genom att publicera sådan information på eller via Webbplatsen, ger du Cibes en obegränsad och oåterkallelig rätt att kostnadsfritt använda, reproducera, visa, utföra, modifiera, överföra och distribuera sådant material och sådan information. Du samtycker också till Cibes användning av de idéer, koncept, know-how eller teknik som du ger in till Cibes eller som du publicerar på eller via Webbplatsen, oavsett syfte.

Behandling av personuppgifter

För information om Cibes behandling av personuppgifter, vänligen se Cibes integritetspolicy, som finns tillgänglig på Webbplatsen.

Begränsningar

Vid användning av Webbplatsen är det inte tillåtet:

· att inaktivera säkerhetsrelaterade funktioner på Webbplatsen eller inaktivera funktioner som förhindrar eller begränsar användningen av eller förmågan att kopiera information eller innehåll på Webbplatsen;

· att modifiera, skada eller hacka Webbplatsen;

· att dela eller publicera stötande eller olagligt innehåll;

· att kränka eller skada andra personer;

· att samla in kontaktuppgifter som publicerats på Webbplatsen i syfte att skicka skräppost;

· att dela eller publicera upphovsrättsskyddat material utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren eller på annat sätt göra intrång i en tredje parts upphovsrätt, varumärke eller andra rättigheter; eller

· att i övrigt handla i strid med tillämplig lag.

I händelse av brott mot dessa regler kan Cibes, helt eller delvis, begränsa din tillgång till och användning av Webbplatsen och/eller vidta rättsliga åtgärder.

Ändringar

Cibes förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor och att ändra informationen på Webbplatsen när som helst och utan föregående meddelande. I händelse av ändringar av dessa villkor kommer Cibes att publicera de ändrade villkoren på Webbplatsen. Vidare förbehåller sig Cibes rätten att när som helst göra ändringar i sitt sortiment av produkter och tjänster, inklusive priserna på sådana produkter och tjänster.

Kontakt

Om du har några frågor angående dessa villkor eller om Webbplatsen, vänligen kontakta marcom@cibesliftgroup.com.

Felanmälan av din hiss

Felanmälan av din hiss

Felanmälan