Sunshine in woods

vi tar ansvar

Cibes Lift Group har ett holistiskt förhållningssätt gentemot ansvaret för miljö, samhälle och personal.

CSR & uppförandekod

Vi anser att vi bara kan vara framgångsrika så länge som vårt företag tar ansvar för både människor och miljö.

miljöansvar

Cibes Lift Group har ambitionen att bli ledande inom industrin för lågfartshissar vad gäller miljöåtgärder. Vårt miljöprogram präglas av ett holistiskt förhållningssätt, en strävan mot ständig förbättring och en effektiv användning av resurser. Vi är övertygade om att vårt miljöprogram både bidrar till en hållbar utveckling och erbjuder oss viktiga konkurrensfördelar.

 

uppförandekod

Målet inom Cibes Lift Group är att våra kärnvärden – personlig, professionell och progressive – inte bara skall känneteckna vårt agerande som företag, utan också skall genomsyra hela vår företagskultur. Vi har ambitionen att leva upp till våra intressenters förväntningar och det är vår övertygelse att vår höga etiska standard ligger till grund för det förtroende och den trovärdighet som vårt företag har byggt upp.

omfattning

 • Vår uppförandekod omfattar alla anställda inom Cibes Lift Group, inklusive styrelsemedlemmar och andra representanter.
 • Cibes Lift Group AB ansvarar för riktlinjerna och deras uppföljning.
 • Alla anställda inom Cibes Lift Group inbegriper alla anställda inom moderbolag och dotterbolag.
 • Cibes Lift Groups dotterbolag kan anta Cibes Lift Groups uppförandekod som den presenteras här eller anta en egen kod som då måste inkludera samma principer som minimikrav.
 • Alla intressenter ansvarar för att de känner till dessa riktlinjer och vad de innebär i praktiken.
 • Chefer Cibes Lift Group har ett särskilt ansvar och måste föregå med gott exempel. Alla chefer ansvarar för att gå igenom vår uppförandekod med nya och befintliga anställda på regelbunden basis för att säkerställa att alla känner till riktlinjerna och förstår vad de innebär i relevanta sammanhang.

Cibes Lift Group kommer tillse att omedelbar disciplinär åtgärd, inklusive uppsägning, vidtas mot de anställda som bryter mot denna uppförandekod samt att eventuella lag- eller regelbrott rapporteras till berörda myndigheter.

God affärsetik

Alla anställda och andra representanter förväntas visa ärlighet och integritet i samröre med andra anställda, kunder, leverantörer, affärspartners, organisationer och myndigheter.

Cibes Lift Groups anställda får inte erbjuda, ta emot eller be om gåvor, tjänster, underhållning eller andra förmåner som är oförenliga med god affärssed.

Detta hindrar dock inte Cibes Lift Groups anställda från att ta emot eller erbjuda förmåner för att bibehålla och stödja affärsrelationerna med kunder och andra affärspartners. Villkoret är att dylika förmåner är av rimlig omfattning, erbjuds och accepteras öppet och respekterar denna policy och den svenska koden om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet.

Cibes Lift Group arbetar systematiskt för att motverka korruption

Cibes Lift Groups ledning tar ansvar för och analyserar regelbundet riskerna för korruption inom ramen för företagets verksamhet.

VI stödjer och strävar mot en fri och rättvis konkurrens

Därför måste de anställda inom Cibes Lift Group efterfölja all gällande konkurrenslagstiftning och avstå från att ingå olagliga, konkurrensvidriga avtal samt från att utbyta olaglig information om priser och marknadsföring med konkurrenter.

Respekt för människor och mänskliga rättigheter

 • Vi respekterar mänskliga rättigheter.
 • Vi erbjuder våra anställda rättvisa och rimliga arbetsförhållanden.
 • Cibes Lift Group fördömer barnarbete och tvångsarbete.
 • Vi är en icke-diskrimnerade arbetsplats.
 • Vi respekterar våra anställdas rätt till fackförerningar.
Respekt för konfidentiell information

Anställda inom Cibes Lift Group har inte rätt att sprida eller missbruka konfidentiell information om företaget.

Regelbundna produktsäkerhetskontroller

Produkter som tillverkas av Cibes Lift Group och dess holdingbolag måste uppfylla alla relevanta lag- och regelkrav för produktsäkerhet.
Det är av yttersta vikt att anställda inom Cibes Lift Group känner till relevanta produktsäkerhetsregler och att efterlevnaden av dessa regler kontrolleras regelbundet.

relationer till externa parter

Våra affärspartners (d.v.s. leverantörer och samarbetspartners) måste respektera principerna i denna uppförandekod.

 • Vi arbetar för att våra leverantörer, agenter och andra affärspartners efterlever principerna i vår uppförandekod.
 • När vi väljer leverantörer och partners skall urvalsprocessen inbegripa en bedömning av deras förmåga att leva upp till kraven som beskrivs i vår uppförandekod.
Felanmälan av din hiss

Felanmälan av din hiss

Felanmälan